FOCUS 2030
FOCUS PRIORITEIT

+ ENKELE STAPPEN VERVANGEN
DOOR SPEELSE MOMENTEN

2 UUR (OF 2X50 MINUTEN)

PUBLIEK: VOLWASSENEN OF HOGER
SECUNDAIR ONDERWIJS

FOCUS 2030

 •  18 kaarten : 17 met de pictogrammen van de SDG’s + 1 witte (joker)
 • 3 dobbelstenen met de pictogrammen van de SDG’s (dobbelsteen 1: SDG’s van 1-6; dobbelsteen 2: SDG 7-12;, dobbelsteen 3: SDG’s 13 17 + joker)
 • 6 pionnen
 • Scenario’s voor verschillende doelgroepen
Cap-2030

Te voorzien door de animator :

 •  Op tafel: vellen flipchart & stiften
 • Op het bord: magneten of kleefpasta om de
  SDD-kaarten op hangen
 •  Klok of zandloper
 • Brochure SDGs.be: deel van de VN-tekst over de SDG’s, uitgegeven door de Federale overheid, online of gedrukt. Gratis verkrijgbaar in het Nederlands, Frans, Duits. Bestel op tijd, 1 brochure per team van 3 à 4 personen.

Afspeelsnelheid van de animatie

   STAP 1 : ONTDEKKING – 20 MIN

De 17 kaarten liggen in een cirkel op een papieren tafelkleed of 2 vellen flipchart.

Materiaal : blauwe, gele, groene, rode post-it’s (niet nodig als alles op het bord opgeschreven kan worden).

De deelnemers zijn verdeeld in teams van 3 of 4. Elk team gooit één van de dobbelstenen en plaatst een pion op de SDG die gedobbeld werd. Omdat er drie dobbelstenen zijn (1-6, 7-12 en 13-17 + joker), verdeelt de animator de dobbelstenen zodat de pionnen gespreid worden over verschillende SDG’s. Dobbelsteen 1 is makkelijker voor een kennismaking en meerdere teams kunnen ermee spelen tijdens een eerste ronde.


De animator vraagt bij elk team na te denken over de vraag: «Wat betekent het thema voor jullie in jullie directe leefwereld?». Elk team overlegt 2-3 minuten en kiest een woordvoerder die de mening van de groep zal vertolken. Tijdens een gezamen- SCÉNARIOS 16 lijk overleg stellen alle

   STAP 2 : ACHTERGROND – 10 MIN.

Vraag van de animator aan de groep :

wie weet wat deze kaarten zijn? Wat stellen ze voor? Wie heeft deze thema’s gekozen en waarom?

Om de eerste antwoorden te vervolledigen, last de animator een informatiemoment in (zie intro pagina 5 ) :

Dit zijn de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s, Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties in het kader van Agenda 2030, aangenomen in 2015 door alle VN lidstaten:

 • We hebben dus wereldwijd een vooropgesteld doel en gemeenschappelijke communicatiemiddelen
 • Waaronder België, op de verschillende beleidsniveaus

Wie ze kent, kan nagaan in hoeverre onze regeringen, in hun beleid, de SDG’s benaderen of ervan afwijken.

Ook burgers, bedrijven en verenigingen worden uitgenodigd om de doelstellingen na te streven: zie de publicatie van het FIDO met de 17 SDG’s en 169 subdoelstellingen (doelstellingen en middelen).

   STAP 3 : VERBANDEN – 15 MIN.

De animator plaatst een SDG in het midden van de cirkel, ofwel stelt hij voor dat de hele groep een prioritaire SDG kiest (met de joker in geval een thema ontbreekt in de SDG’s).

Vraag aan de groep:

wat zijn de verbanden tussen de centrale doelstelling en de andere ?

Elke deelnemer wordt gevraagd om met een stift (of op het bord) de band aan te geven tussen de centrale SDG en een van de andere SDG’s en een sleutelwoord neer te schrijven die deze link samenvat (spontane en snelle reacties, geen ronde tafel). Ook onderlinge verbanden tussen SDG’s zonder specifieke link met de centrale SDG zijn welkom

   STAP 4 : PRIORITEIT – 20 MIN.

(eventueel na een pauze of tijdens de volgende les)

De animator vraagt dat de teams van 3-4 mensen zich opnieuw vormen , geeft ze elk 1 SDG-brochure en toont op pagina 3 alle SDG’s.

Werkpunten voor elk team (te vermelden op het bord):

 • Een prioritaire SDG kiezen en de keuze toelichten (waarom deze?)
 • Iedereen bedenkt een individuele actie en noteert ze op een blauwe post-it.
 • Vervolgens denken de leerlingen na over een SCÉNARIOS 17 gezamenlijke actie (Er wordt een collectieve actie gekozen en op een gele post-it genoteerd.
 • Elk team kiest een woordvoerder (verschillend van vorige ronde) om de gezamenlijke actie voor te stellen.
 • De gezamenlijke actie komt in het centrum van de SDG-cirkel: wat is het verband tussen de actie en de SDG’s ?

Na 5 minuten, als het niveau van de groep dit toelaat, stelt de animator aan elk team voor om in het SDGs.be-boekje de subdoelstellingen naast de gekozen SDG te lezen. In functie daarvan kan de geplande collectieve actie worden herdacht. 

   STAP 5 : PRESENTATIES- 10 MIN.

Presentatie van de gemeenschappelijke actie door de woordvoerder van elk team.

Vragen-herinneringen van de instructies, aan elk team:

Wat is jullie prioritaire-SDG? Waarom?

Plaats jullie actie in het midden van de cirkel: met welke SDG’s zijn er verbanden?

Heeft het lezen van de deeldoelstellingen jullie ertoe gebracht de actie aan te passen ?

Alle gezamenlijke acties (gele post-it‘s) worden bij hun prioritaire SDG’s geplakt (of midden).

   STAP 6 : WE SCHIETEN IN ACTIE! – 20 MIN.

→ Keuze van een gezamenlijke actie door de hele groep: welke van de voorgestelde collectieve acties zou echt door de groep kunnen worden opgezet ? Gezamenlijke discussie over de selectiecriteria: haalbaarheid/realisme, belang/ urgentie, motivatie van de groep, niveau/context van de interventie, obstakels, kansen …

→ Stemming over elke voorgestelde gezamenlijke actie: Als de keuze te controversieel is, wordt een groepsgesprek georganiseerd om een consensus te bereiken. Bijvoorbeeld, een debat dat zich beweegt op de as akkoord/niet akkoord: de animator herneemt de discussiepunten; wat zijn voor- en nadelen… en de deelnemers verplaatsen zich op de as naargelang hun mening.

SDG-controle : de gekozen gezamenlijke actie wordt terug in het midden van de cirkel gelegd, om na te gaan welke de impact ervan is op elke SDG, haar sterke en zwakke punten…


Engagementsverklaring voor de gekozen acties : formalisering en verdeling van rollen in een document dat in het lokaal wordt opgehangen :


1. Plaats, datum, naam van de organisatie
2. Korte beschrijving van de actie
3. Hoofddoel van deze actie
4. Andere voordelen of positieve effecten
(naast het hoofddoel)
5. Rolverdeling :

 • onder de deelnemers
 • rol van de begeleider

6. Planning
7. Evaluatie


Zodra de actie is voltooid, graag een verslag sturen naar het team van Focus 2030, met een foto indien mogelijk!

   STAP 7 : CONCLUSIES- 20 MIN.

De deelnemers komen samen en kleven hun blauwe post-it’s (individuele acties) in de cirkel. Laatste vragen van de animator:

 • Wat vond je leuk aan deze animatie? Noteer het positief op een groene post-it
 •  Wil je een kritische noot formuleren? Noteer het negatief op een rode post-it.

Leuke en kritische noten worden buiten de cirkel geplaatst. Als er voldoende tijd is, bespreekt de groep leuke en kritische noten.
Als iedereen akkoord is, wordt een groepsfoto genomen voor de online galerij van burgers en groepen die zich inzetten voor de SDG’s.